Regulamin

Opublikowany

REGULAMIN USŁUG

§1. DEFINICJE

1.Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z Abonentem umów o świadczenie Usługi, znajdujący się na stronie https://inn-tek.com .

2.Inn-Tek sp. z o.o. – z siedzibą przy ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa; jednostka świadcząca usługi drogą elektroniczną, z zastosowaniem zasad poniższego Regulaminu.

3.Abonent/Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług Inn-Tek sp. z o.o., na rzecz której zawarta została umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.Usługa – usługa Inn-Tek sp. z o.o. na rzecz Abonenta. Zakres usług znajduje się na stronie https://inn-tek.com lub w załączniku do umowy zawartej z Abonentem-Zleceniodawcą usługi.

5.Specyfikacja Usługi – dostępny na stronie https://inn-tek.com szczegółowy opis Usługi zawierający miedzy innymi: rodzaj czynności i prac dostępnych w ramach Usługi, sposób płatności opłat związanych ze świadczeniem określonych czynności w ramach Usługi, przewidywany czas wykonania Usługi.

6.Okres Abonamentowy – okres obejmujący okres od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi, za który jest uiszczana opłata.

7.Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

8.Abonent – podmiot, który zamierza zawrzeć albo zawarł umowę o świadczenie Usługi albo podmiot na rzecz, którego umowa taka została zawarta.

9.Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie Usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10.Przedsiębiorca – podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.Niniejszy Regulamin dotyczy usług oferowanych przez firmę Inn-Tek sp. z o.o., opublikowanych na stronie firmy Inn-Tek sp. z o.o. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 25.05.2018 r.

2.Wykupienie usługi oferowanej przez Inn-Tek sp. z o.o. oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.

3.Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa z Abonentem.

4.Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Inn-Tek sp. z o.o., przy czym firma Inn-Tek sp. z o.o. dokona wszelkich działań, aby zakres zbieranych i wymaganych danych był minimalny i zgodny z przepisami prawa w tym zakresie.

5.Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. Dane osobowe Abonenta nie będą odsprzedawane osobom trzecim przez Inn-Tek sp. z o.o..Zasady przetwarzania powierzonych nam danych osobowych określa klauzula informacyjna o RODO.

6.Inn-Tek sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych, skutkujących unieruchomieniem łącza, usługi, a w przypadkach innych niż nagłe, do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności.

7.Inn-Tek sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.

8.Abonent korzystający z usług firmy Inn-Tek sp. z o.o. wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Inn-Tek sp. z o.o. wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków od firmy Inn-Tek sp. z o.o..

9. Inn-Tek sp. z o.o. ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:

– zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem, w tym do złamania prawa,

– Abonent korzystał z usług Inn-Tek sp. z o.o. w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług Inn-Tek sp. z o.o.,

– Abonent podał nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe, co jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez Inn-Tek sp. z o.o.

11. Inn-Tek sp. z o.o. na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Abonenta.

§3. ZAWARCIE UMOWY

1.Złożenie zamówienia powiązane jest automatycznie z utworzeniem konta w jednej z usług Inn-Tek sp. z o.o. lub konta do zgłaszania błędów. Z chwilą złożenia zamówienia na Usługę Abonent akceptuje regulamin Inn-Tek sp. z o.o.

2.Po założeniu konta Abonent otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail na adres wskazany przez Abonenta.

3.Po wykonaniu usługi Inn-Tek sp. z o.o. przesyła odpowiednią informację o jej wykonaniu, na adres wskazany przez Abonenta w trakcie składania zamówienia na usługę.

4.Abonent w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 powyżej jest zobowiązany dokonać odbioru wykonania Usługi poprzez potwierdzenie wiadomością e-mail albo zgłosić zastrzeżenia co do prawidłowości wykonania Usługi w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 w trybie wiadomości e- mail. Jeżeli Abonent nie dokona odbioru wykonania Usługi lub nie zgłosi zastrzeżeń w formie wskazanej w zdaniu poprzednim w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 powyżej, Usługę uznaje się za wykonaną.

5. Firma Inn-Tek sp. z o.o. jest uprawniona do odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi albo jej rozwiązania/zawieszenia/odstąpienia w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:

– Abonent nie dokona autoryzacji konta, dla którego chce zamówić Usługę;

– Inn-Tek sp. z o.o. uprzednio rozwiązało umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent;

– zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa będzie wykorzystywana w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez Inn-Tek sp. z o.o. na rzecz innych Abonentów;

– uprzednio Abonent osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z usług świadczonych przez Operatora w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez Inn-Tek sp. z o.o. na rzecz innych Abonentów albo w sposób sprzeczny z regulaminami wydanymi przez Inn-Tek sp. z o.o.;

– Abonent korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z § 4 pkt 9;

– z przyczyn technicznych wykonanie Usługi nie będzie możliwe;

– Abonent nie dokonał pełnej płatności za usługę opłacaną z góry, a której płatność została mu rozłożona na raty i upłynął termin płatności ostatniej raty, udzielono mu odroczonej płatności i upłynął termin tej płatności.

6. Firma Inn-Tek sp. z o.o. zarchiwizuje dane klienta związane z usługą w przeciągu 7 dni od rozwiązania umowy. Dane te mogą być przekazane dla klienta na zasadach ustalonych w oddzielnej umowie.

7. Firma Inn-Tek sp. z o.o. usunie trwale dane klienta związane z usługą po upływie 10 dni od rozwiązania umowy

8. Okres świadczenia usługi pokrywa się z okresami płatności abonamentowych i wynosi jeden miesiąc dla usług rozliczanych miesięcznie, jeden kwartał dla usług rozliczanych kwartalnie i jeden rok dla usług rozliczanych rocznie. Dla szkoleń okresem świadczenia usługi jest czas trwania szkolenia określany w dniach licząc od daty rozpoczęcia szkolenia a kończąc z datą zakończenia szkolenia.

§4. CZYNNOŚCI ZABRONIONE.

1.Próba złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu w internecie, serwera, stron webowych lub poczty.

2.Zmiana nagłówków e-mail lub poczty usenet, które ukrywają adres lub przeszkadzają odbiorcy zobaczyć nadawcę.

3.Ingerencja w usługi jakiegokolwiek abonenta, komputera lub sieci bez jego woli i zgody.

4.Używanie lub dystrybucja narzędzi programowych zabronionych przez prawo, np. stworzonych w celu łamania zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, itp.

5.Łamanie postanowień licencyjnych na oprogramowanie firmy Inn-Tek sp. z o.o

6.Nadmierny transfer danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS).

7.Wysyłanie niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu).

8.Działające na szkodę innych abonentów poprzez nietypowe lub nadmierne przeciążanie serwerów.

9.Wszelkie niewymienione wcześniej czynności będące niedozwolonymi z punktu widzenia prawa polskiego.

10.Korzystanie z usługi przez Abonenta nie może prowadzić do:

– naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów;
– naruszenia praw autorskich firmy Inn-Tek sp. z o.o.;
– przekazywania uzyskanych w wyniku szkoleń materiałów i treści osobom trzecim;
– prób nielegalnego wejścia na systemy komputerowe firmy Inn-Tek sp. z o.o. oraz innych serwerów znajdujących się w sieci internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych firmy Inn-Tek sp. z o.o. przez innych Abonentów, (przykładowo: ataki hakerskie w tym DDOS, phishing i podobne; łamanie lub naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phishingu, crackingu i podobnych);

– popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;

– utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznanych powszechnie za obraźliwe;

– naruszenia prywatności innych Abonentów w sieci, do zamieszczenia danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym;

– innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.

§5. PŁATNOŚCI.

1.Za korzystanie z usług oferowanych przez Inn-Tek sp. z o.o. pobierana jest opłata z góry za okres rozliczeniowy zadeklarowany przez Abonenta.

2.Jeden okres rozliczeniowy na usługi VPS i dzierżawy serwerów oraz usług administracji serwerami trwa 1 miesiąc (30dni), zaś za usługę dostarczającą oprogramowanie od 1 miesiąca do roku czasu, za wyjątkiem opłat za szkolenia, gdzie okres abonamentowy wynosi 7 lub 14 dni w zależności od wybranej usługi szkoleniowej.

3.Jeżeli Abonent nie poinformuje Inn-Tek sp. z o.o. co najmniej 14 dni przed upływem okresu rozliczeniowego o rozwiązaniu umowy, Inn-Tek sp. z o.o. wygeneruje elektroniczny dokument, będący podstawą do opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego. Zastrzeżenie to nie dotyczy szkoleń, chyba, że wynika to z warunków umowy zawartej z Abonentem.

4.Po przekroczeniu przez Abonenta transferu powyżej 5% posiadanego limitu, Abonent będzie musiał pokryć koszty dodatkowego transferu, adekwatnie do cennika danej usługi. Zastrzeżenie to nie dotyczy szkoleń, chyba, że w umowie z Abonentem postanowiono inaczej.

5.Inn-Tek sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, np. w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub zmiany kursu walutowego.

6.W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, usługa jest automatycznie wstrzymana. Jeżeli w terminie 7dni od wstrzymania usługi Abonent nie wyrazi chęci jej przedłużenia ani nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wygaśnięcie umowy, a usługa zostanie trwale usunięta bez ponoszenia przez Inn-Tek sp. z o.o. jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawione tam dane.

7.Inn-Tek sp. z o.o. przywróci świadczenie zawieszonej usługi najpóźniej dzień po uregulowaniu przez Abonenta wszystkich zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, jednak Abonent nie może wznowić zawieszonej usługi później niż 10 (dziesięć) dni po terminie jej ważności.

8.Rezygnacja Abonenta z usługi przed upływem terminu, na jaki została usługa opłacona, nie powoduje zwrotu kosztów ze strony Inn-Tek sp. z o.o..

9.Abonent, który w procesie zamawiania usługi oświadczył iż prowadzi działalność gospodarczą, tj firmą, wyraża zgodę i chęć otrzymywania faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany podczas zamawiania adres e-mail. Faktury są generowane w terminie 7dni od otrzymania płatności przez Inn-Tek sp. z o.o..

10.Abonent ma prawo do otrzymywania faktur w formie papierowej, jednak wymaga to wcześniejszego poinformowania Inn-Tek sp. z o.o. o wybraniu tej metody i skutkuje dodatkową opłatą w kwocie 10zł netto, doliczaną do każdej faktury.

§6. ROZWIĄZANIE UMOWY I SKUTKI NIEWYWIĄZANIA SIĘ ABONENTA ZE ZOBOWIĄZANIA.

1.Rozwiązanie umowy lub zawieszenie wykonywania usługi przez Inn-Tek sp. z o.o. nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.

2.Inn-Tek sp. z o.o. poinformuje Abonenta o zawieszeniu usługi oraz o przyczynie tego zawieszenia.

3.W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, przepis § 5 pkt. 6 stosuje się odpowiednio.

4.W przypadku nieprzestrzegania przez Abonenta warunków regulaminu, umowy lub innych przepisów prawnych, Inn-Tek sp. z o.o. ma prawo do wstrzymania usług świadczonych na rzecz Abonenta i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Abonenta.

5.W dniu rozwiązania umowy Abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi, dane przechowywane na serwerze zostaną trwale usunięte w terminie określonym w §3, pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

6.W przypadku dostarczenia nieprawidłowych danych przez Abonenta, Inn-Tek sp. z o.o. wzywa Abonenta do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli potwierdzenie nie nastąpi, Inn-Tek sp. z o.o. ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7. Abonament może dokonać wypowiedzenie umowy na 14 dni przed rozpoczęciem nowego okresu świadczenia usługi. Wypowiedzenia umowy nie zwalnia abonenta z opłaty za okres do końca trwania wypowiedzenia. Dane związane z umową przechowywane są stosownie do §3, pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1.Zgodnie z art. 38. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Abonent ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej (elektronicznie na adres office@inn-tek.com lub listownie, na adres siedziby Inn-Tek sp. z o.o.).

2.Dokonując zamówienia wszelkich usług firmy Inn-Tek sp. z o.o., które są realizowane automatycznie, np. serwery VPS, dedykowany hosting, hosting www, domeny, certyfikaty ssl, domeny Abonent traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system, a w przypadku szkoleń z chwilą zalogowania się do serwisu szkoleniowego (w zgodzie z pkt. 1, art. 38. Ustawy o prawach konsumenta), w przypadku oprogramowania z chwilą instalacji oprogramowania lub z chwilą zalogowania się do serwisu z oprogramowaniem.

3.Składając zamówienie na usługę z automatyczną aktywacją w Inn-Tek sp. z o.o., Abonent wyraża zgodę na jej natychmiastową aktywację, tracąc tym samym możliwość odstąpienia od umowy.

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1.Inn-Tek sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane działanie usługi z zachowaniem jej dostępności na poziomie 99,9% w skali roku.

2.W przypadku niedotrzymania terminu SLA (dostępności do usługi 99,9% w skali roku) i braku możliwości dostępu do usługi Abonenta z winy Inn-Tek sp. z o.o., Inn-Tek sp. z o.o. zobowiązuje się do udzielania rekompensaty w postaci przedłużenia usługi o czas jej niedostępności z winy Inn-Tek sp. z o.o. lub zgodnie z zawartą umową indywidualną między Inn-Tek sp. z o.o. a Abonentem.

3.Wszystkie usługi oferowane przez Inn-Tek sp. z o.o. powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.

4.Za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent. Inn-Tek sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Abonentów oraz przechowywane dane i informacje oraz nie ingeruje w treść przekazu.

5.Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy zamawianiu usługi. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych skutkuje zawieszeniem konta i usługi do czasu potwierdzenia tożsamości Abonenta.

6.Odsprzedawanie osobom trzecim całej wykupionej w Inn-Tek sp. z o.o. usługi, bez poinformowania Inn-Tek sp. z o.o. o tym fakcie, jest zabronione.

7.Abonent ponosi pełną odpowiedzialność rejestrując konto, usługę, domenę, certyfikat ssl za świadczone przez siebie usługi, posiadane dane, wszelkie działania wykonywane w ramach posiadanej usługi i aktualność danych osobowych rejestrowanych w panelach usług firmy Inn-Tek sp. z o.o.. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w informacji o RODO i klauzuli informacyjnej. Abonent akceptując ten regulamin potwierdza że zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych.

8.Inn-Tek sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Abonenta nazwy abonentów, domen, wprowadzone dane, w tym dane osobowe itp. działania. Spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału Inn-Tek sp. z o.o..

9.Abonent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.

10.Inn-Tek sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.

11.Inn-Tek sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Abonenta umieszczone na serwerze, za ich ewentualną utratę, chyba, że umowa z Abonentem stanowiła inaczej.

12.Inn-Tek sp. z o.o. dostarcza usługi hostingowe jak np. serwery dedykowane, serwery vps, domeny, certyfikaty ssl, hosting www i nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone przez Abonenta na serwerze oraz sposób ich wykorzystywania przez Abonenta.

13. Inn-Tek sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu Abonentów drogą elektroniczną, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.

14. Inn-Tek sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi Abonenta wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, błędów w skryptach czy niewłaściwego działania Abonenta.

15. Inn-Tek sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych niezabezpieczonych uprzednio przez klienta we własnym zakresie lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem do usługi, chyba, że umowa z Abonentem stanowi inaczej.

16. Inn-Tek sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi wynikłe z powodu działania osób i podmiotów trzecich, będących poza kontrolą Inn-Tek sp. z o.o., a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.

§9. KOPIE BEZPIECZEŃSTWA.

1.Inn-Tek sp. z o.o. nie wykonuje kopii danych serwerów VPS, kont hostingowych i udostępnianego oprogramowania na bazie licencji SAAS i EULA za wyjątkiem usług objętych dodatkowymi umowami i usługami backupów, co ustalone jest oddzielnie między Abonentem i firmą Inn-Tek sp. z o.o.).

3.Abonent zobowiązuje się do wykonywania kopii we własnym zakresie i to on odpowiada za ich posiadanie.

§10. POMOC TECHNICZNA.

1.Inn-Tek sp. z o.o. gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi panelu kontrolnego danej usługi, podstawowych zagadnień i informacji na temat danej usługi oraz w zakresie modernizacji, doradztwa, czy też rozbudowy danej usługi utrzymywanej w Inn-Tek sp. z o.o.

2.Inn-Tek sp. z o.o. gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie mailowe dostarczone na wyznaczone maile pomocy technicznej do 48godzin roboczych o ile dotyczy aktywnej usługi w Inn-Tek sp. z o.o. i nie wykracza poza przysługujący poziomu pomocy danego klienta. Aby warunek został spełniony, Abonent dodatkowo musi wysłać wiadomość z adresu e-mail zarejestrowanego wraz z usługą lub innego dopuszczonego do kontaktu z Inn-Tek sp. z o.o. i zgodnego z zawartą umową.

3.W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta, np. z powodu wysłania zgłoszenia z adresu nie przypisanego do usługi, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć.

§11. REKLAMACJE.

1.Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu Inn-Tek sp. z o.o. i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.

2.Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Inn-Tek sp. z o.o., powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail helpdesk@inn-tek.net.

3.Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającej reklamację, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.

4.Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14 dniu od zdarzenia, którego dotyczy.

5.Inn-Tek sp. z o.o. zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

§12. OBSŁUGA PŁATNOŚCI

1.Abonent dokonuje płatności w sposób ustalony w umowie lub poprzez przelew tradycyjny na konto firmy Inn-Tek sp. z o.o. podane na fakturze.

2. Płatność uznaje się za dokonaną w z chwilą zaksięgowania środków na koncie firmy Inn-Tek sp. z o.o.

3. Firma Inn-Tek sp. z o.o. nie odpowiada za płatności, które nie zostały zaksięgowane na koncie firmy Inn-Tek sp. z o.o. a zostały zablokowane w drodze, np. przez bank wysyłającego lub przez bank, który prowadzi obsługę konta firmy Inn-Tek sp. z o.o.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Inn-Tek sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych.

2.Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie Inn-Tek sp. z o.o.

3.Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Abonentowi na adres e-mail wskazany w Strefie Klienta.

4.Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 24 godzin od dnia ich publikacji w sposób określony w pkt.2 powyżej.

5.Inn-Tek sp. z o.o. uznaje, iż Abonent zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie rozwiązał/ nie odstąpił od umowy do końca upływu okresu wskazanego w pkt. 4 powyżej.

6.Do umów o świadczenie Usługi zawartych z Inn-Tek sp. z o.o. stosuje się prawo polskie.

7.Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.

8.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują prawa Konsumenta oraz inne przepisy prawa polskiego i europejskiego, które maja zastosowanie do usług świadczonych drogą elektroniczną.

Autor