RODO

Opublikowany

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Istnieje kilka dokumentów regulujących kwestię ochrony danych osobowych stworzonych na szczeblu międzynarodowym, europejskim oraz lokalnym. Najważniejsze z nich to:

– Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, uchylona 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem (UE) 2016/679.

– Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylająca dyrektywę 95/46/CE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (2012/C 326/02).

- Konwencja o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych.

Firma Inn-Tek sp. z o.o. zobowiązuje się stosować do postanowień wymienionych wyżej regulacji, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dzięki zobowiązaniu firmy Inn-Tek sp. z o.o. jej klienci są również w stanie spełnić część wymagań prawnych dotyczących ochrony danych. Wszystkim naszym klientom rekomendujemy dokładanie szczególnej staranności, aby w swoich działaniach zachowywały zgodność z obowiązującym prawem. Należy wziąć pod uwagę również inne uregulowania prawne dotyczące niektórych danych osobowych o specyficznym charakterze.

Do klienta należy zidentyfikowanie odpowiednich przepisów regulujących jego działalność i spełnienie stosownych wymagań.

Bezpieczeństwo danych udostępnianych przez klienta – klient jako jedyny jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa swoich zasobów oraz systemów, aplikacji i innych rozwiązań, które rozwija przy wykorzystaniu usług firmy Inn-Tek sp. z o.o. Firma Inn-Tek sp. z o.o. udostępnia klientowi narzędzia umożliwiające zabezpieczenie danych. Ze swojej strony firma Inn-Tek sp. z o.o. gwarantuje optymalne bezpieczeństwo infrastruktur, w szczególności poprzez wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemów informacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Inn-Tek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako administrator Pana/Pani danych, informuje Pana/Panią, iż:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Inn-Tek, a także do celów wynikających z przepisów prawa podatkowego (przechowywanie i udostępnianie właściwej dokumentacji organom podatkowym). Odbiorcami danych osobowych Klienta będą właściwe organy podatkowe, firmy kurierskie i inne podmioty dokonujące dostawy towaru, a także podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Inn-Tek sp. z o.o.. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia konta w usługach oferowanych przez Inn-Tek i/lub do wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartej umowy bądź przedawnienia zobowiązań podatkowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umów, o których mowa powyżej. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). lub ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

Autor